Reglement

Huishoudelijk reglement

JH Korridor VZW

1. ALGEMENE INFO

1.1. Adres

Jeugdhuis Korridor
Heilaarstraat 6B
2340 Beerse
www.jhkorridor.be
info@jhkorridor.be

1.2 Openingsuren

Woensdag 19.00 - 23.00
Vrijdag 20.00 - 03.00
Zaterdag 20.00 - 03.00

1.3 Huishoudelijk reglement

Vanaf het moment dat meerdere mensen samen dingen organiseren, uitdenken, beleven,… is het noodzakelijk om een aantal regels en afspraken vast te leggen. Deze regels en afspraken vinden jullie terug in het huishoudelijk reglement. Iedere bezoeker van het jeugdhuis wordt verondersteld dit reglement te kennen en zich er dan ook aan te houden. Als de statuten iets anders voorschrijven, heeft dat voorrang op het huishoudelijk reglement.

2. WERKING

2.1. Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het bieden van een ontmoetingsruimte met vorming, culturele en sportactiviteiten voor jongeren van 15 tot 25 jaar om hen te stimuleren tot zelfontplooiing. Het jeugdhuis staat open voor alle jongeren zonder onderscheid naar ras, geslacht of overtuiging.

2.2 Lidmaatschap

Iedereen vanaf 15 jaar kan lid worden van het jeugdhuis, door een lidkaart te kopen. Wie jonger is, mag binnen onder begeleiding van iemand (min. 18 jaar) die zich voor hem/haar verantwoordelijk stelt. De leden die actief deelnemen aan de werking van het jeugdhuis, kunnen worden opgenomen in de kern indien ze hiervoor interesse hebben. Elk lid is verzekerd tijdens de activiteiten uitgaande van het jeugdhuis. Niemand kan geweigerd worden op de kernvergadering of activiteiten op basis van ras, geslacht, etnische, ideologische of filosofische overtuiging.

Lidkaarten zijn te koop – zij het niet verplicht – en garanderen je lagere inkomprijzen in JH Korridor en andere jeugdhuizen aangesloten bij Formaat (koepelorganisatie van Vlaamse jeugdhuizen). Een lidkaart van het jeugdhuis kost €5 en is een jaar geldig vanaf de eerste dag van het lidmaatschap tot het einde van een werkjaar (= einde van het jaar). Ben je jonger dan 16 jaar dan is de lidkaart volledig gratis te verkrijgen. Elk lid mag zich inzetten in het jeugdhuis en mag toetreden tot de kern indien hij/zij dat wenst en door de kern wordt toegelaten met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

2.3 Bestuur van het jeugdhuis

Algemene vergadering → Kern → Raad van Bestuur

2.3.1 De algemene vergadering

De Algemene Vergadering van het jeugdhuis bestaat uit alle kernleden van het jeugdhuis. Zij krijgen stemrecht tijdens de vergadering en kiezen zodoende voor het bestuur van het jeugdhuis. Ze zijn ook bevoegd voor:

 • Het wijzigen van de statuten van de vereniging
 • De benoeming en de afzetting van bestuurders
 • De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging
 • Het uitsluiten van effectieve leden
2.3.2 De Kern

De kern beslist vooral welke activiteiten, vormingsmomenten, fuiven,… er zullen doorgaan. Elk lid is gerechtigd om puntjes op de agenda te plaatsen, met slechts 1 beperking: uitingen van racisme, onverdraagzaamheid of politieke uitspattingen worden niet toegelaten. Uit de kernvergadering spruiten verschillende werkgroepen voort. We hebben een aantal vaste werkgroepen: sport, muziek, ledenwerving en cultuur. Per geplande activiteit wordt ook een werkgroep opgericht.

2.3.3 Raad Van Bestuur

Het jeugdhuis wordt bestuurd door de Raad van Bestuur waarvan de leden jaarlijks op een democratische wijze verkozen worden door de Algemene Vergadering. Deze bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden en moet voor minstens 2/3 uit personen boven de 17 jaar bestaan.

De RVB is bevoegd voor het opvolgen van de verschillende werkgroepen en het algemene verloop van gebeurtenissen georganiseerd door het jeugdhuis. De Raad van Bestuur is bevoegd voor opvolging en naleving van het binnenhuisreglement en kan dus leden en bezoekers schorsen of uitsluiten wegens wangedrag. Tevens is de raad bevoegd voor het financiële beleid van het jeugdhuis. Zij zorgen er met andere woorden jaarlijks voor dat het werkingsverslag over het vorige jaar, het financiële verslag over het vorige jaar en de begroting voor het komende jaar in orde zijn en moeten dit ook goedkeuren. Bovendien moet de raad van bestuur de jeugdhuiswerking verantwoorden tegenover de gemeente. Alle communicatie met externe diensten gebeurt ook door de RVB.

3. REGLEMENTEN

3.1. Verkiezingsreglement

De raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering op het einde van elk jaar (december). Iemand die minstens 1 jaar kernlid is geweest, kan zich verkiesbaar stellen tenzij anders beslist door de raad van bestuur. De raad van bestuur moet echter voor minstens 2/3 bestaan uit personen ouder dan 17 jaar. De verkozen raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een ondervoorzitter en een penningmeester. De nieuwe raad van bestuur moet een ondervoorzitter en een penningmeester. De nieuwe raad van bestuur moet telkens samen met de jaarrekeningen neergelegd worden op de griffie (rechtbank van koophandel, Turnhout).

De algemene vergadering bestaat uit alle kernleden, die allen schriftelijk worden opgeroepen en hun stem kunnen uitbrengen. De algemene vergadering is enkel geldig samengesteld als minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit quorum niet gehaald, dan kan de raad van bestuur ten vroegste binnen 7 dagen en ten laatste binnen 21 dagen opnieuw een algemene vergadering bijeenroepen met dezelfde agendapunten. Op deze bijeenkomst kunnen rechtsgeldig beslissingen genomen worden onafhankelijk van het aantal aanwezige leden. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

3.1.1 Wanneer mag je opkomen?
 • 1 jaar kernlid zijn
 • 2/3 van de opkomende RVB moet boven de 17 jaar zijn
3.1.2 Tot wanneer kan je jezelf kandidaat stellen?

4 weken voor de algemene vergadering moeten alle opkomende kandidaten hun kandidatuur bekend maken aan de huidige RVB en kern.

3.1.3 Wanneer ben je verkozen?
 • Meer stemmen hebben die boven de 10% scoren, anders kunnen ze geweigerd worden.
 • De mensen met de meeste stemmen boven de kiesdrempel zitten sowieso in de RVB (max. 7 leden en min. 3 leden)

3.2 Dj- reglement

 1. Materiaal dient gerespecteerd te worden en er wordt dan ook geen drank mee in de Dj- kooi genomen.
 2. Speel niet te luid en zeker niet in het rood!!! (Zie VU- meter op het mengpaneel).
 3. Begin zelf niet aan de versterkers te prutsen en laat deze staan zoals ze zijn ingesteld in het begin van de avond.
 4. Let op! Alleen de verantwoordelijken van muziek mogen de versterkers verstellen om het luider te zetten.

 5. Afgespeelde CD’ s moeten onmiddellijk in hun eigen hoes terecht komen en terug op de juiste plaats in de kast gezet worden.
 6. CD’ s worden nooit uitgeleend.
 7. Draaien met eigen gekopieerde CD’ s is niet toegelaten door het jeugdhuis. Maar wil je dit echter wel doen is dit alles op eigen risico en kan het jeugdhuis hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. Let op! De CD’ s van het jeugdhuis zijn gekopieerd maar de originelen liggen veilig achter slot.

 9. Een kapotte naald van de platenspelers, veroorzaakt door onvoorzichtig gedrag zal vergoed moeten worden.
 10. Dj’ s die willen komen draaien moeten een simpele basiscursus volgen. Deze cursus kan men volgen met iemand van de werkgroep muziek. Op het einde van de cursus krijg je een pasje dat je moet bijhebben op de dag dat je komt draaien! Niet bij? = Niet draaien!
 11. Bij een opmerking van de verantwoordelijken van muziek of RVB wordt hier meteen een gevolg aan gegeven. En na enkele opmerkingen van de verantwoordelijken, is het zelfs mogelijk dat je voor bepaalde duur verbannen wordt uit de dj- kooi.
 12. Je draait naargelang het publiek of het thema.
 13. De dj- kooi is geen vriendenkot!

3.3 Tapreglement

 1. Als je lid bent, mag je tappen in het jeugdhuis. Er hangt een taplijst achter de toog waar je jezelf voor bepaalde shiften kan opschrijven of je digitaal kan opgeven via taplijst@jhkorridor.be.
 2. Hou de toog proper en verwijder tijdig lege flesjes en glazen.
 3. Tijdens je shift mag je gratis drinken maar profiteer hier niet van door jezelf te bezatten. De verantwoordelijken en de RVB kunnen hierover altijd een opmerking maken waardoor je voor een bepaalde tijd niet meer mag tappen.
 4. Tijdens je shift wordt er ook van je verwacht dat je de koeltogen bijvult, een nieuw vat kunt aansluiten en de vuilzak leeg maakt indien nodig. Je kan altijd hulp of uitleg vragen aan de RVB.
 5. Wanneer je merkt dat er een tekort van iets is (drank, chips, glazen, …), verwittig je het biermanneke zo snel mogelijk of je meldt het aan degene die permanentie heeft.
 6. Er wordt nooit drank of chips weggegeven. Doe je dit wel, dan zullen de verantwoordelijken en de RVB hierover een opmerking maken waardoor je voor een bepaalde tijd niet meer zal mogen tappen tot zelfs nooit meer.
 7. Opendoen van het JH: zie lijst Openen Van Het JH. (bijlage)
 8. Afsluiten van het JH: zie lijst Afsluiten Van Het JH. (bijlage)
 9. Bij problemen of vragen, verwittig je meteen iemand van RVB of de permanentieverantwoordelijke.

3.4 Vatenreglement

JH Korridor vzw is geen privé- zaal die je kan afhuren. Wij begrijpen echter dat het leuk is om een drink te geven in het jeugdhuis. Daarom hebben we dit contract opgesteld zodat er geen misvatting kan zijn over de afspraken. Er zijn vier opties in het geven van vaten. Dit willen we doen om de privéfeestjes te beperken en het voor onze medewerkers zo aangenaam mogelijk te houden. We zijn en blijven immers een jeugdhuis. Alle aanvragen worden bij de Raad Van Bestuur ingediend.

ALGEMENE BEPALINGEN:

Artikel 1

Er kan alleen een drink gegeven worden tijdens de openingsuren van het jeugdhuis. Deze zijn:

 • Woensdag van 19.00 tot 23.00 uur
 • (in vakantieweken mag dit tot 03.00 uur na goedkeuring van RVB)

 • Vrijdag van 20.00 tot 03.00 uur
 • Zaterdag van 20.00 tot 03.00 uur
Artikel 2

Ons sluitingsuur is 3 uur. Dit moet dan ook gerespecteerd worden, tenzij een uitzondering is gegeven door RVB en politie. In dat geval mag er nog steeds door 2 personen van RVB beslist worden om het feestje stil te leggen, op basis van het aantal aanwezige mensen en hun gedrag.

Artikel 3

Aangezien je in het jeugdhuis je drink geeft, moeten de regels van het huis gerespecteerd worden. Daarom bezorgen we je ons huishoudelijk reglement. Zo ben je op de hoogte van de regels en alle mogelijke sancties. Respect voor de medewerkers is absoluut vereist!

Artikel 4

Het jeugdhuis blijft open voor ALLE publiek. Er mag in geen geval een privéfeestje gegeven worden.

Artikel 5

Namen van DJ’ s die je zelf aanbrengt en die geen vaste DJ in het jeugdhuis zijn, moeten op voorhand worden doorgegeven aan de verantwoordelijke muziek: muziek@jhkorridor.be. Deze DJ’ s moeten het DJ-reglement ondertekenen alvorens zij mogen draaien. Voor de rest draaien onze eigen DJ’s.

Artikel 6

Achter de toog staan steeds medewerkers van JH Korridor. Hulp is natuurlijk altijd welkom, maar er moet steeds minstens 1 medewerker van het jeugdhuis tappen.

Artikel 7

Alle consumpties buiten bier van ’t vat: wordt aangerekend aan verkoopprijs. Bier van ’t vat: een volledig vat kost €150. De aangezette vaten worden door onze medewerkers gewogen. Minder dan halfvol = volledig vat betalen. Halfvol of meer dan halfvol = half vat betalen (€75). Let op! Deze regel geldt niet bij optie 1!

Artikel 8

Tijdens een vat drinkt de Raad Van Bestuur en de tappers gratis.

Artikel 9

De volgende dag komt/komen diegene die het vat geven meehelpen met de opkuis van het jeugdhuis. Er zullen ook medewerkers van het jeugdhuis aanwezig zijn om alles te coördineren.

Artikel 10

Wanneer men besluit niet te komen meehelpen met de opkuis van het jeugdhuis zoals eerder vermeld in Artikel 9, betaald/betalen diegene die het vat gegeven hebben €100.

Let op! Dit is niet van toepassing bij kernleden. Zij worden verwacht steeds te komen helpen.

HIERONDER VOLGT EEN BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE OPTIES + VOORWAARDEN:

OPTIE 1: VAT = VAT

Een vat kan steeds gekocht worden aan de prijs van € 150,00. Je beslist zelf wie er mee van drinkt. Dit mag je het moment zelf beslissen. Het vat wordt op een aparte kraan aangesloten en meteen betaald. Een aangesloten vat moet sowieso betaald worden. Je bepaalt zelf wie hier van meedrinkt. Maak dit kenbaar aan onze tappers (bandjes, bonnetjes of zelf komen halen).

OPTIE 2: ALLES GRATIS

Alle dranken (en chips) die in het jeugdhuis worden verkocht, mogen gratis aan alle bezoekers van het jeugdhuis gegeven worden. De kosten worden aangerekend aan degene die de drink geeft. Laat dit ten minste een maand op voorhand weten. De factuur krijg je de week na het feestje en moet betaald worden maximum 14 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer BE74 7330 3296 8007.

OPTIE3: HET GEBRUIK VAN JETONS

Deze optie is in het leven geroepen omdat bij een vat vaak de kosten moeilijk zijn te controleren. Bij deze optie is het mogelijk een aantal jetons te kopen per serie van 50. Deze jetons zijn enkel bruikbaar voor de dranken die € 1.30 kosten, met de jetons is het ook mogelijk om snacks te verkrijgen. Voor 50 jetons betaal je €60. Dit houdt in dat je een korting krijgt van 10 eurocent per drankje. De jetons worden contant en direct betaald wanneer je de jetons van de verantwoordelijke krijgt.

OPTIE 4: JIJ KIEST WAT EN VOOR WIE

Bij de laatste optie bepaal jij welke dranken je wil weggeven en aan wie. Hier zijn (buiten de algemene bepalingen) nog enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Je vult op bijgevoegde lijst in welke dranken er wel en niet mogen gegeven worden.
 • Je zorgt zelf voor bandjes of bonnetjes.
 • De betaalde consumpties (uit flesjes) worden door onze medewerkers genoteerd. Zo kunnen we berekenen hoeveel consumpties voor jouw rekening zijn.
 • Voor het bier wordt een vat op een aparte kraan aangesloten en je betaalt dat vat. Op aanvraag kan er een uitzondering gemaakt worden en kunnen getapte pintjes worden genoteerd zodat je per consumptie betaalt.
 • De afrekening krijg je binnen de week na het feestje en moet betaald worden maximum 14 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer BE74 7330 3296 8007 of contant aan Dries van Gael (penningmeester).

4. INTERNE ORDE

JH Korridor heeft respect voor de buren, het materiaal en al zijn bezoekers. Daarom willen we in dit huishoudelijk reglement ook een onderdeel wijten aan de manier waarop we in het jeugdhuis de interne orde willen handhaven.

Enkel bestuursleden kunnen onregelmatigheden bestraffen en hebben het recht om personen de toegang tot het jeugdhuis te ontzeggen. Bij een volgende uitsluiting wordt een brief opgestuurd met daarin de betreffende periode van uitsluiting. Bij het sanctioneren wordt steeds de juiste reden vermeld. Elk lid kan en mag in overleg met een verantwoordelijke de politie verwittigen in geval van extreme onregelmatigheden.

Mogelijke sancties bij het vaststellen van onregelmatigheden:

 • De tijdelijke ontzegging van de toegang en de activiteiten uitgaande van het jeugdhuis.
 • De definitieve ontzegging van de toegang en de activiteiten uitgaande van het jeugdhuis.
 • Het betalen van een schadevergoeding. Potje breken, potje betalen.
 • Een alternatieve straf bepaald door de RVB, in overleg met de gestrafte.
 • Ontslag uit het bestuur en ontheffing uit zijn functie
 • Het verwittigen van de politie.
 • Een combinatie van voorgaande sancties.

Onder onregelmatigheden verstaan we het volgende:

 • Daden strijdig met de openbare orde, de goede zeden of het huishoudelijk reglement van JH Korridor.
 • Frauduleuze praktijken zoals verduistering of diefstal van geld of goederen.
 • Illegale praktijken zoals het verhandelen of aanzetten tot gebruik van door de wet verboden middelen.
 • Moedwillig schade berokkenen aan personen en/of zaken eigen aan het jeugdhuis of zijn bezoekers.
 • Het gebruik van verdovende middelen in het jeugdhuis of in de onmiddellijke omgeving ervan.
 • Duidelijke tekenen vertonen van het onder invloed zijn van verdovende middelen.
 • Openbare dronkenschap.
 • Agressief gedrag of het uitlokken van ruzies.
 • Het veroorzaken van nachtlawaai.
 • Het niet naleven van contracten opgesteld door de werkgroepen (DJ- en tapreglement bijvoorbeeld).

JH Korridor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van zijn bezoekers in het jeugdhuis of in zijn nabije omgeving.

5. BIJLAGE

5.1 Opendoen van het JH

 1. Je doet de rolluiken open en zorg ervoor dat de nooddeur open is (moet hiervoor niet openstaan)
 2. Je doet de lichten aan maar zorg ervoor dat het gezellig is
 3. Zet de geluidsmeter aan
 4. Zet leuke muziek op die voor iedereen bestemd is
 5. Zet de parren op
 6. Meestal is er iemand van de RVB aanwezig om de kas uit de kluis te halen
 7. Sluit een vat aan (behalve op woensdag want dan werken we met flesjes)
 8. In de zomer zorg je ervoor dat het terras buiten wordt gezet

5.2 Afsluiten van het JH

 1. Je sluit het vat af en zet water op de kranen die je die avond gebruikt hebt
 2. Je zorgt ervoor dat alle lege flesjes in de bakken staan
 3. Mag er een puntje gezet worden van vul de koeling bij. Zodat de volgende fris drinken heeft.
 4. Toog afkuisen
 5. Muziek, geluidsmeter en parren afzetten, dj- kooi op slot doen
 6. Zet de kas terug in de kluis en doe deze terug op slot
 7. Doe de nooddeur op slot en alle rolluiken terug naar beneden
 8. Doe alle lichten uit en zet afsluiten aan (dan gaat er een halogeenlamp branden)
 9. Doe de deur op slot, soms kan het zijn dat er iemand van de RVB is om af te sluiten
Naar boven